a
Ned: Zatvoreno

Povezani članci

Title Image

Prof. dr sci. med. Vesna Dimitrijević Srećković

Home  /  Prof. dr sci. med. Vesna Dimitrijević Srećković
Prof. dr sci. med. Vesna Dimitrijević Srećković
Prof. dr sci. med. Vesna Dimitrijević Srećković
Specijalista interne medicine / subspecijalista endokrinologije
+381 11 3947 871
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty Specijalista interne medicine / subspecijalista endokrinologije
Degrees Specijalista interne medicine i supspecijalista endokrinologije
Work Days

Prof. dr sci. med. Vesna Dimitrijević Srećković rođena je 23.06.1960. godine u Beogradu.
Završila je u Osnovnu školu „Marija Bursać“ i Šestu beogradsku gimnaziju. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisala se 1979. godine, a diplomirala 1985. godine u redovnom apsolventskom roku. Od 1986. do 1988. godine volontirala je na bivšoj Internoj A klinici, na endokrinološkom odeljenju. Od 1988. godine zaposlena je u Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije. Završila je specijalizaciju iz Interne medicine i supspecijalizaciju iz endokrinologije. Izabrana u zvanje asistenta na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine za predmet interna medicina, (endokrinologija) a u zvanje redovnog profesora 2016. godine.
Magistarski rad pod naslovom ”Efekti gliklazida, preparata sulfonilureje na insulinsku rezistenciju u tipu II dijabetes melitusa” odbranila je 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom ”Značaj odredjivanja aktivnosti enzima N-acetil-beta-glukozaminidaze (NAG-a) kao parametra za procenu stepena metaboličke kontrole i vaskularnih komplikacija u dijabetes melitusu ” odbranila je 1995. god.
Šef Jedinice za poremećaje ishrane i prevenciju tipa 2 dijabetesa Centra za terapiju ishranom, posebne oblike terapije i neuropatiju u dijabetesu, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, od 2003. godine. Bila je rukovodilac naučno-istraživačkog projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije, „Ispitivanje faktora koji utiču na broj i funkcionalnu sposobnost humanih fetalnih i adultnih ostrvaca u kulturi radi postizanja optimalnog sastava grafta za transplantaciju u tipu 1 dijabetesa” od 2005. godine.
Govori engleski i ruski jezik. Autor i koautor 489 naučnih radova od kojih je 39 radova u časopisima koji su na SCI listi.
Član Endokrinološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva (SLD), Mediterranean group for the study of Diabetes (MGSD), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Society of Endocrinology (ESE), European Atherosclerosis Society (EAS).

Napisala knjigu »Post put u život- Hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka« zajedno sa Prof Vladimirom Vukašinovićem sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je u pisanju »Velikog porodičnog savetnika za zdravu ishranu« koji je izdala Mladinska knjiga Beograd, 2016. godine. Koautor je knjige “Muška seksualna funkcija i poremećaji” koju je izdao Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

Od 1986. godine radila na izučavanju insulinske rezistencije, posebno na receptorskom nivou, kod gojaznih pacijenata obolelih od dijabetes melitusa tip 2 u okviru magistarske teze. Među prvima u našoj sredini uvela kombinovanu terapiji insulina i peroralnih sredstava u terapiju.

Poseban doprinos dala je u stvaranju i primeni doktrinarnih stavova u oblasti ishrane, posebno u gojaznosti, metaboličkom sindromu, dijabetes melitusu, njegovim komplikacijama i aterosklerozi (hiperlipoproteinemije). Autor je individualno podešenih Mediteranskih jelovnika bogatih složenim ugljenim hidratima, dijetnim vlaknima i mononezasićenim masnim kiselinama, različitog kalorijskog unosa od 800kcal, 1000kcal, 1200kcal, 1500kcal, 1800kcal, 2000kcal i 2500 kcal koji su odobreni od Republičke stručne komisije za šećernu bolest i promovisani na IV srpskom kongresu o šećernoj bolesti l998.godine. Medju prvima u našoj sredini u okviru doktorske teze radila na markerima mikroangiopatskih i makroangiopatskih komplikacija, naročito aktivnosti N-acetil-beta-glukozaminidaze (NAG-a) u urinu i serumu. Dokazala da je enzim NAG, rani marker dijabetesne nefropatije pre mikroalbuminurije i značajan vaskularnih komplikacija u dijabetesu.

Značajne rezultate postigla je u prevenciji tipa 2 dijabetes melitusa i rezultate istraživanja izlagala na brojnim kongresima u svetu. Uključena u međunarodni IMAGE projekt prevencije dijabetesa tip 2 gde je dala značajan doprinos svojim iskustvom i rezultatima u pravljenju evropskog vodiča za prevenciju dijabetesa za 2009 godinu. Bila je i član Evropskog DE PLANA prevencije dijabetesa.

Bila član PREDICE projecta „ Rana prevencija komplikacija dijabetesa u Evropi”, o uticaju hiperglikemije na mikro i makrovaskularne komplikacije. Član je projekta Ministarstva nauke i tehnologije republike Srbije „Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri”.

Poslednjih godina proučava metabolički sindrom, dece, adolescenata i mladih i definisala nov termin premetaboličkog sindroma. Pokazala da premetabolički sindrom karakteriše hiperinsulinizam, insulinska rezistencija, povišeni faktori zapaljena i tromboze i smanjena antioksidantna zaštita. Rad »Povišen C reaktivni protein i smanjen totalni antioksidantni status kod dece i omladine sa metaboličkim sindromom» nagrađen Hipokratovom nagradom kao najbolji na Mediteranskom kongresu za proučavanje dijabetesa 2007.godine u Istanbulu.

Na Svetskom kongresu o dijabetesu u Melburnu decembra 2013. godine Srbiju predstavila sa dva rada. Rad „Smanjena insulinska senzitivnost i antioksidantna zaštita a povišeni faktori zapaljenja i tromboze kod dece, adolescenata i mladih sa metaboličkim sindromom“ usmeno je prezentovan.

Na svetskom kongresu u Vankuveru pretstavila dva rada: „Progression of abdominal obesity in youth followed by testosterone decrease leading to erectile disfunction“ i „Abdominal obesity responsible for depression and risk of early atherosclerosis in adolescents and youth“

Zaštitila u Saveznom zavodu za Intelektualnu svojinu PATENT pod nazivom “DIJETETSKI PREPARAT NA BAZI PRIRODNIH SIROVINA ZA REGULISANJE I SMANJENJE TELESNE TEŽINE” P-496/01.

Poslednjih godina veliki doprinos dala je novim naučnim saznanjima i radovima vezanim za prevenciju i lečenje dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, depresije, infertiliteta i karcinoma koje je prikazala na brojnim evropskim i svetskim kongresima.

 

Pogledajte web sajt dr Vesne Dimitrijević Srećković.

dr Vesna Dimitrijević Srećković u medijima